how to create a site

DE GEMEENSCHAP

Hoi, leuk om je hier te zien! 

Wij zijn gewone mensen. 

WETTELIJKE STRUCTUUR

De vereniging de Nieuwe Meent is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de bouw van het wooncomplex en het management van het gebouw. De vereniging gaat uit van de Rochdale-principes voor coöperaties, met een paar aanpassingen die zijn geïnspireerd door het model van Soweto. De vereniging is eigenaar van het gebouw, waarbij de statuten het verkopen van het gehele of een deel van het gebouw expliciet verbieden.

Individuals or entiteiten die ruimte huren van dNM worden lid van de vereniging. Dit zorgt voor democratische controle over het gedeelde bezit van de vereniging. Alle leden hebben evenveel zeggenschap en officiële beslisbevoegdheid, voor zover die betreffende beslissing niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

De leden van de vereniging bezitten geen aandelen aan het gebouw, maar hebben wel het exclusieve gebruiksrecht als huurders. Dit beschermt de vereniging tegen overname door commerciële partijen, de leden tegen commercialisatie en de buurt tegen (latere stadia van) gentrificatie.

ORGANISATIE

De huurders van de individuele wooneenheden en de woongroepen bouwen samen aan één gemeenschap, en streven ernaar om zoveel mogelijk mensen die niet in de gebouwen van dNM wonen bij de gemeenschap te betrekken. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is die zich inzet voor de coöperatie. 

dMM bestaat uit vier essentiële organen:

Meentvergadering

De Meentvergadering is het meest belangrijke besluitvormingsorgaan. In de Meentvergadering komen de huurders (de leden van de vereniging) samen met iedereen die deelneemt aan activiteiten in of op het terrein van het gebouw, de buren en andere belanghebbenden. 

Meentraad

De leden van de vereniging vormen de Meentraad (algemene ledenvergadering). De Meentraad heeft de uiteindelijke officiële beslisbevoegdheid, en keurt de besluiten die zijn genomen in de Meentvergadering goed. 

Mobirise

Meentbestuur

De Raad van Bestuur is aangesteld door de Meentraad, overeenkomstig met Nederlandse wettelijke vereisten. De zelf-organiserende comités en werkgroepen worden echter zoveel mogelijk bij machte gesteld om zelf tot besluitvorming over te gaan. 

Comité voor de meent

Het comité van aanbeveling bestaat uit externe adviseurs die benoemd door de Meentvergadering. Voorbeelden kunnen zijn de architecten van het gebouw, leden van andere wooncoöperaties, ambtenaren of voormalige bewoners. 

KERNTEAM

Het huidige kernteam van dNM organisatoren bestaat uit mensen die al eerder betrokken zijn geweest bij het zelf bouwen en managen van een gemeenschappelijk wonen project, en die zich actief inzetten voor initiatieven in de stad die gericht zijn op sociale cohesie. We hebben elkaar leren kennen via het netwerk van Soweto’s NieuwLand project. Hoewel we voortbouwen op de opgedane kennis en ervaring met dat project, willen wij met dNM veel verder gaan en een grotere gemeenschap opbouwen.

De meesten van ons zijn onderzoekers of ervaren professionals op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, gemeenschap opbouwen en stedelijk beleid. Anderen zijn creatieve en culturele professionals die betrokken zijn bij niet-commerciële, politiek progressieve, en sociaal transformatieve ruimten in Amsterdam. We zetten ons in voor sociale bewegingen in de samenleving door middel van gezamenlijke actie.

Sinds het begin worden we bijgestaan door een sterk team aan ontwerpers onder leiding van Time to Access en door Roel van der Zeeuw Architecten. Deze zelfstandige en jonge professionals hebben expertise op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, co-ontwerpen en zelfbouw. Dit wordt aangevuld door de kennis en expertise van de externe adviseurs die bij het project zijn betrokken.