Menu Sluiten

Obligaties FAQ


Wie zijn wij?

de Nieuwe Meent (dNM) maakt betaalbare huisvesting mogelijk voor mensen die gemeenschappelijk en duurzaam willen wonen in Amsterdam. We zijn bezig met de bouw van een wooncomplex dat uit zo’n 40 sociale huurwoningen en middeldure woningen zal bestaan. 

dNM is daarnaast de eerste Amsterdamse wooncoöperatie die volledig is georganiseerd rondom de principes van commoning. Onder commoning verstaan wij gedeeld gebruik en beheer van huisvesting en alles wat daar bij komt kijken. Naast commoning zijn onze kernwaarden duurzaamheid, diversiteit, en zorg. We hopen te voorzien in de wensen van de toekomstige bewoners en bij te dragen aan de leefbaarheid van Amsterdam, door enerzijds betaalbare huisvesting te ontwikkelen en anderzijds mensen buiten het project te inspireren en ondersteunen in hun eigen coöperatieve projecten.


Hoe financieren wij dNM?

De totale kosten van het project bedragen ongeveer €6 miljoen. Meer dan 90% van onze financiering zal bestaan uit leningen, fondsen, subsidies, donaties en huuropbrengsten van toekomstige bewoners. De grootste financieringsbron komt van een hypotheek van GLS, een coöperatieve Duitse bank met veel ervaring in het financieren van coöperatieve woonprojecten. 

Wanneer het gebouw klaar is, zal de huur gebruikt worden voor onderhoudskosten en terugbetaling van de leningen. Wat er overblijft zal door de vereniging worden besteed aan verder onderhoud en verbeteringen aan de commons. Zo zullen we investeren in andere wooncoöperaties en vergelijkbare initiatieven. 


Waarom doen we een obligatiecampagne?

De campagne is een voorwaarde om de volledige hypotheek van GLS vrij te maken. De obligatiecampagne is daarnaast een duurzame en transparante vorm van crowdfunding die goed past bij de visie van dNM.


Wat zijn obligaties?

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding. 


Wat doen we met de opbrengst?

Er zijn verschillende soorten obligaties. De verschillen zitten in aflossingstermijnen, rentetarieven en bestemming. We zullen enkele obligaties gebruiken om projectontwikkelingskosten tijdens de ontwerpfase te dekken. Deze obligaties hebben betere voorwaarden vanwege het relatief hogere risico. Andere obligaties zullen we uitsluitend gebruiken voor de constructie van het gebouw. Omdat de obligaties een lening vormen met een lagere rente dan andere fondsen, houden we meer middelen over om onze idealen te realiseren. We vinden het daarnaast zeer belangrijk om zo’n directe ondersteuning te ontvangen voor ons huisvestingsproject. De obligatiecampagne is immers een uiting van maatschappelijke steun, waarmee we hopelijk ook andere projecten kunnen inspireren.


Wat zijn de rentepercentages?

Het rendement wordt betaald in de vorm van rente. Het rentepercentage bedraagt 2,2% of 1,8%. Dit is hoger of vergelijkbaar met de gemiddelde rente op Nederlandse spaarrekeningen. Afhankelijk van de aankoopdatum ontvangt de belegger jaarlijks de rente.


Hoeveel obligaties kunt u maximaal kopen? 

Er is geen maximum aan het aantal obligaties dat een (rechts)persoon kan kopen. Zo  kunt u losse obligaties kopen van €250 per stuk, maar stellen we ook grotere pakketten beschikbaar, van €1000, €5000, en €10.000 per stuk. Hoe meer hoe beter!


Wanneer krijgt u uw geld terug?

U krijgt uw geld terug na de periode die u met dNM hebt afgesproken. Dit kan 5, 10 of 15 jaar zijn. De aflossing geschiedt aan het einde van het kalenderjaar waarin dit door de obligatiehouder is aangegeven. Ieder jaar ontvangt u de rente over het bedrag waarvoor u de obligatie heeft aangeschaft. Het kan zijn dat dNM eerder over kan gaan tot het aflossen van obligaties. Hiervoor bieden wij obligatiehouders de mogelijkheid om aan te geven dat zij graag hun obligatie af willen laten lossen. 

Bijvoorbeeld: als u obligaties koopt voor €10.000 met een beleggingsperiode van 10 jaar, spaart u 1,8% rente op het initiële bedrag en wordt u jaarlijks €180 uitbetaald. Na 10 jaar krijgt u ook het oorspronkelijke bedrag van €10.000 terug.


Op welk moment zal de rente over de obligatie beginnen?

Rentetarieven en aflossingen zijn afhankelijk van de datum van aankoop. De rente zal vanaf het daaropvolgende jaar beginnen op te lopen.

Bijvoorbeeld: als u in oktober 2020 een obligatie van €10.000 koopt met een looptijd van 10 jaar, dan is startperiode is 1 januari 2021. Eind 2021 ontvangt u de eerste rente. Eind 2031 ontvangt u de €10.000 terug.


Is uw obligatie verhandelbaar?

Ja, de obligaties mogen doorverkocht worden. In de eerste plaats dienen de obligaties aangeboden te worden aan de Nieuwe Meent. Mocht er binnen een week geen bod gedaan worden dan staat het vrij om de obligaties door te verkopen.


Is een donatie in plaats van obligatie ook mogelijk?

Dat kan uiteraard ook!


Wie taxeert het pand?

De taxatie is noodzakelijk om de waarde van het pand vast te stellen en een belangrijke stap in het bepalen van de financierbaarheid van het pand en de haalbaarheid van het project. De taxatie is inmiddels gestart door de GSL bank.


Wie doet de due diligence?

Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper of financier gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming. Normaliter richt een due diligence-onderzoek zich op financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten. In het geval van de Nieuwe Meent wordt de due diligence uitgevoerd door de GLS bank.


Mag uw bedrijf, vereniging of stichting ook obligaties kopen?

Ja, dat mag. De obligaties worden aangeboden aan privé-personen en rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen of bedrijven. Bij deelname van een rechtspersoon wordt deze de obligatiehouder, niet de contactpersoon. De obligaties zijn geschikt voor beleggers die duurzame woonprojecten in Amsterdam willen ondersteunen. De obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die met vastgoed willen speculeren, niet in de minste plaats omdat het woonpand in gedeeld bezit is van de vereniging en daarmee dus geen onroerend goed is.


Wat zijn de financiële risico’s?

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de obligaties is afhankelijk van de inkomsten die de Nieuwe Meent genereert. De belangrijkste redenen waardoor de Nieuwe Meent mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

  • Onverwachte veranderingen in bouwkosten
  • Mislopen van subsidie- en/of hypotheekaanvragen
  • Opheffing van de vereniging vanwege onvoorziene omstandigheden (in het bijzonder de twee hierboven genoemde)

Obligaties met het label “bedoeld voor projectontwikkeling” hebben een iets hoger risico dan die met het label “bedoeld voor bouwkosten”, omdat het geld eerder in het proces wordt uitgegeven. Zodra we met de bouw beginnen, is het risico zeer laag.

De uitkering van het rendement gebeurt nadat de ontwerp- en bouwkosten zijn voldaan. Het risico bestaat dat de uitgevende instelling onvoldoende liquide middelen overhoudt om het rendement uit te keren. Dit betekent voor u als belegger dat de obligaties vertraagd uitbetaald zullen worden of, in geval van het falen van het project, de vereniging zal worden opgeheven en de obligatie niet kan worden terugbetaald.

In geval van faillissement hebben de volgende uitkeringen voorrang op de uitbetaling van het rendement op de obligaties: ontwerp- en bouwkosten, kosten bouw- en installatieadviseurs, leningen van privé- en publieke instanties. Dit betekent voor u dat het mogelijk blijft dat het rendement en/of de obligatie niet terugbetaald kan worden.


Wat is ons risicomanagement?

  • Onverwachte extra kosten. Hier beperken we het risico door reserves in onze begroting op te nemen. Ons definitieve bouwontwerp zal daarnaast gemaakt worden in samenwerking met het bouwteam, wat betekent dat we voorafgaand aan de bouw een duidelijke afspraak over de concrete kosten zullen hebben gemaakt.
  • Mislopen van subsidies. Naast de subsidies en leningen die we in onze huidige business case hebben opgenomen, zijn we reeds in gesprek met mogelijk alternatieve verstrekkers. Deze back-ups bieden in noodgevallen leningen op korte termijn aan.
  • Opheffing van de vereniging. De woongemeenschap van dNM wordt gekenmerkt door sterke sociale cohesie, niet in de minste plaats vanwege de gedeelde waarden en het multigenerationele karakter. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat de vereniging zonder actieve leden komt te zitten.

Hoe ziet onze huidige planning er uit?

Het voorlopige ontwerp van het gebouw wordt gedurende de zomer 2020 aangepast tot het definitieve ontwerp (DO), de vereniging zal dan een omgevingsvergunning aanvragen en de laatste bouwadviezen afronden. In het derde kwartaal van 2021 zullen we met de bouw beginnen. De bewoners kunnen dan naar schatting begin 2023 het uiteindelijke gebouw intrekken. Uiteraard zal dit groots gevierd worden en zijn alle obligatienemers van harte uitgenodigd!


Is er een obligatiereglement?

Ons volledige obligatiereglement kunt u hier lezen.


Waarom geldt er geen prospectusplicht?

De autoriteit financiële markten (AFM) biedt de mogelijkheid aan rechtspersonen om obligaties uit te geven tot een bedrag van 5 miljoen euro zonder prospectusplicht, bovenal omdat we geen winstoogmerk hebben. Hiervoor hebben we het informatiedocument van de AFM ingevuld om naast ons obligatieregelement informatie te verstrekken aan de toekomstige kopers. Dit document kunt u hier teruglezen.


Onze contactgevens

Vereniging de Nieuwe Meent

Pieter Nieuwlandstraat 95

1093XN Amsterdam

Kvk-nummer: 74985906

www.nieuwemeent.nl

info@nieuwemeent.nl
Voor vragen over de obligatiecampagne kunt u mailen naar: crowdfunding@nieuwemeent.nl